TKD Pekre, Kandidacijski postopek 2024

IZVEDBA KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA
Mandatno obdobje 2024 - 2028

Upravni odbor Turističnega in kulturnega društva Pekre je na svoji seji, dne 22. decembra 2023, sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov v organe društva za mandatno obdobje 2024 - 2028.

Člani kandidacijske komisije v sestavi:

  • Vojko Robič, predsednik,
  • Milan Vnuk, član,
  • Aleš Partlič, član.

Na volilnem občnem zboru društva se bo na osnovi kandidacijskega postopka volilo (uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol):

  • predsednika TKD Pekre (predsednik predlaga 6 članov upravnega odbora),
  • predsednika nadzornega odbora in 2 člana nadzornega odbora,
  • predsednika članskega razsodišča in 2 člana članskega razsodišča.

Pogoj za kandidaturo je članstvo v TKD Pekre.

Zelo pomembno vodilo pri pripravi evidentiranja in pripravi predlogov je pripravljenost in sposobnost kandidata, da s svojim delom in izkušnjami lahko ustvarjalno pripomore k uspešnemu delu TKD Pekre. Kandidat za predsednika mora podati vodenje vodenja in razvoja TKD Pekre.

Rok oz. obdobje za oddajo kandidatur je od 8. januarja 2024 do 1. marca 2024.

Kandature je potrebno poslati oz. oddati na pripravljenih obrazcih na naslov Turistično kulturno društvo Pekre, Bezjakova ul. 4, 2341 Limbuš. Obrazec je priloga tega razpisa.

Izvolitev novih članov v organe društva za mandatno obdoblje 2024-2028 se bo izvedlo na volilnem občnem zboru TKD Pekre v mesecu aprilu 2024.

Za pojasnila in vprašanja izvedbe kandidacijskega postopka je pristojen predsednik kandidacijske komisije Vojko Robič (041/691-692).

Vojko Robič,
predsednik kandidacijske komisije TKD Pekre

Deli